Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 10.02.2006

3. Çocukta Düşüncenin Gelişimi

Zihinsel etkinliğin merkezinin beyin olduğu konusunda hiç bir kuşkuya yer olmamasına karşılık bu etkinliğin işleyiş biçimi konusundaki tartışmalar asırlardır sürmektedir. Son yıllarda, bu işleyişi açıklamak için bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturan bilgi işlem kuramını örnek alan akımlar giderek yaygınlaşmaktadır. Başka bir deyişle, insan zihninin işleyişi, bu işleyişin bir kurgusu olan bilgi işlem modeliyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, kuramsal tutarsızlığı bir yana, ortaya koyduğu indirgemeci zihin modeli ile hem öznenin biricikliğini, hem de insan yavrusunu özne konumuna ulaştıran özneler arası etkileşimi göz ardı etmektedir. Oysa zihinsel gelişimin basit algı kayıtlarının ötesine geçmesindeki temel rolü ötekiyle kurulan ilişkinin sağladığı uzun süreden beri bilinmektedir. İnsanı diğer primatlardan ayıran en temel özellik olan dil de ötekiyle ilişki içinde doğar. Dolayısıyla zihinsel etkinliği anlamaya yönelik girişimler kaçınılmaz olarak kökene, yaşamın ilk yıllarına yönelmek durumundadır İstanbul Psikanaliz Derneğinin bu etkinliğinde düşüncenin oluşum ve süreklileşme süreçleri psikanalizin katkılarıyla ele alınacaktır.  

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

3. Çocuk Psikanalizi Günleri

 

"Çocukta Düşüncenin Gelişimi"

 

10-11 Şubat 2006

Dedeman Oteli, İstanbul

 

 Program

 

"Psikanaliz ve Düşünce"

Talat Parman 

 

"Seansta Düşünce Süreçleri" 

Elda Abrevaya 

 

"Ruhsal Yapı ve Düşüncenin Doğuşu" 

Levent Kayaalp 

  

"Düşüncenin Gelişimi ve Süreklileşmesi Süreci"

Didier Houzel

 

Konferans Üzerine Tartışma

 Didier Houzel, Levent Kayaalp

 

Olgu Sunumları ve Tartışma I 

Didier Houzel, Elda Abrevaya, Levent Kayaalp

 

Olgu Sunumları ve Tartışma II

Didier Houzel, Elda Abrevaya, Levent Kayaalp